mainos_1038

Johtaminen
Yrityskulttuuri

Yrityssijoituksen isoin potentiaali ja riski on motivoituneessa yritysjohdossa

artikkelikuva: Yrityssijoituksen isoin potentiaali ja riski on motivoituneessa yritysjohdossa

Sijoittamisessa liikutaan riskin ja tuottopotentiaalin janalla. Kun korko- tai indeksisijoittaminen tuottaa matalalla riskillä pitkällä aikavälillä keskimäärin 5 % tuoton, vähimmäisodotus sijoitukselle start-up- tai kasvuyritykseen on pääoman kymmenkertaistuminen. Isoimmat yrityssijoitukset tekevät tyypillisesti toiset yritykset. Kun sijoitusta harkitaan, mitä kohdeyrityksessä arvioidaan?

Yrityssijoituksia tekevät tyypillisesti joko sijoitusyhtiöt tai isommat yritykset ostaessaan toisen yrityksen. Ensimmäiset sijoittavat niin sanottujen institutionaalisten toimijoiden, muiden yritysten tai yksityisten ammattisijoittajien varoja tai omia varojaan, jälkimmäiset toimivat tyypillisesti omien varojensa pohjalta. Sijoituksella voidaan strategiasta riippuen ostaa kohdeyrityksen koko osakenata tai vain osa siitä.

Mistä sijoituskohteet löytyvät?

Potentiaaliset ostokohteet löytyvät joko yhteistyössä erilaisten tutkimuslaitosten kanssa (yliopistot, VTT), muiden sijoittajien tai suorien yhteydenottojen kautta, tai aktiivisesti relevanttia markkinaa analysoiden.

Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tyypillisesti analysoidaan seuraavia, sijoitusstrategiasta riippuen: Tuotteen tai palvelun tieteellinen pohja, markkinapotentiaali, kilpailukyky, perustajatiimin motivaatio, osaaminen ja oppimiskyky, yrityksen nykyinen taloudellinen tilanne, exit-mahdollisuudet, kansainvälinen kokemus, ja mahdollinen synergia sijoittajan nykyisen palveluvalikoiman kanssa. “Bravedo-yritysyhteisössä analysoimme vuosittain kolminumeroisen määrän potentiaalisia yrityksiä. Meille erityisen tärkeää on toisiaan täydentävät palvelut ja ajatus siitä, että olemme yhdessä enemmän kuin olisimme yksin”, tähdentää Bravedo-yritysyhteisöön kuuluvan Arffmanin toimitusjohtaja Jouni Lukkarinen.


Ville Heikkinen, Butterly Ventures, osakas.
Kuva: Butterly Ventures

Analyysi voi olla hyvin tekninen tai laadullinen, formaali tai epämuodollinen. Johdon ja henkilöstön auditointiin ei formaalia prosessia tai työkaluja tyypillisesti käytetä, vaan se perustuu yhteistyöhön ja keskusteluihin. “On ymmärrettävä, mikä on yrityksen kriittistä osaamista ja varmistettava, että johdolla ja henkilöstöllä on yrityksen kehittymisen kannalta kaikkein kriittisintä osaamista. Huolehditaan, että tiimi on tasapainoinen. Luottamus rakentuu vaihe vaiheelta eikä vapaamatkustajia voi olla”, toteaa Butterfly Venturesin osakas Ville Heikkinen.

Karkeasti sanoen, mitä aikaisemman vaiheen sijoituksesta on kysymys, sitä merkityksellisempi on mukana oleva tiimi, sen motivaatio ja kyvykkyys. “Hyvin varhaisen vaiheen sijoittajina yrittäjän ja tiimin oppimiskyky on meille ensiarvoisen tärkeää ja arvion tekeminen muistuttaakin työpaikkahaastattelua. Mietitään, onko näissä ihmisissä potentiaalia ja saavatko he yrityksen seuraavalle tasolle. Haluamme sitouttaa ne, jotka kykenevät kasvamaan”, analysoi Gorilla Venturesin osakas Petri Lehmuskoski.

Sitouttaminen elintärkeää pienissä yrityksissä

Erityisesti pienissä aloittelevissa yrityksissä mukana olevien avainhenkilöiden tai yrittäjien sitouttaminen on elinehto, ja se voidaan tehdä teknisesti omistuksen eli erilaisten osake- ja optio-ohjelmien kautta. Keskeistä on, että perustajajäsenet ovat suurimpia omistajia ja ajurin penkillä. Kun osaajia tarvitaan lisää, houkuttelu onnistuu omistusmahdollisuudella.

“Esimerkiksi milleniaaleille omistajuus on iso motivaatiotekijä. Erityisesti amerikkalaiset kokonaisia yrityksiä ostavat sijoittajat osaavat käyttää taitavasti näitä houkuttelun ja sitouttamisen mekanismeja. He ovat myös vahvemmin mukana operatiivisessa toiminnassa verrattuna eurooppalaisiin sijoittajiin, jotka ovat usein liikkeellä pelkkä tuotto-odotus edellä”, selventää Heikkinen.

Mitä isompi ja etabloituneempi sijoituskohde on, sitä isompi merkitys on yrityksen arvonmäärityksellä ja potentiaalilla kuin yksittäisillä tiimin jäsenillä. Johtoa ja erityisesti sen sitoutuneisuutta ja näkemyksellisyyttä analysoidaan toki edelleen, mutta yksittäisiin henkilöihin liittyvä riski on isossa kuvassa pienempi. Varsinaisessa sijoitusneuvottelussa operatiivinen johto ei tyypillisesti ole mukana, vaan se käydään toimitusjohtajan ja omistajien kanssa.

Isoissa yrityksissä analysointi on formaalimpaa kuin pienissä. Arvonmäärityksen, tuottopotentiaalin ja tuotteiden lisäksi tutkitaan yrityskulttuuritekijöitä, henkilöstön ja toiminnan kyvykkyyksiä, ilmapiirikyselyiden tuloksia ja osaamispohjaa. Keskustellaan organisaatiosta ja kasvatetaan luottamusta johdon kanssa.


Jouni Lukkarinen, Arffman Finland (osa Barona-konsernia), toimitusjohtaja
Kuva: Arffman Finland

“Muutosjohtaminen ja reilu, avoin, läpinäkyvä viestintä on yrityskaupoissa tärkeää henkilöstön mukaan saamisen ja sitoutumisen näkökulmasta. Aina kulttuureja ei tarvitse kuitenkaan ajaa samaan muottiin, vaan onnistua voi tukemalla kulttuurieroja ja antamalla vapautta ja vastuuta. Ajan myötä tarvittava linjautuminen kyllä tapahtuu luontaisesti”, ohjeistaa Lukkarinen.

Sijoituksen riskitekijät

Sijoituksissa kolme pääasiallista riskiä ovat henkilöriski, teknologiariski ja markkinariski. Kaikki riskit ovat erityisen isoja pienissä yhtiöissä, mutta ei niitä voi ohittaa isommissakaan. Teknologisriski voi realisoitua, jos esimerkiksi tuotteen tai palvelun kyvykkyys ei täytä odotuksia. Markkinariskillä voidaan tarkoittaa riittämätöntä ostajakuntaa. Henkilöriskillä viitataan johdon tai keskeisten asiantuntijoiden riitaantumiseen, motivaation katoamiseen, tai väärin arvioituun kyvykkyyteen tai oppimiskykyyn. Tätä riskiä ei rahalla voi paikata.


Petri Lehmuskoski, Gorilla Capital, osakas.
Kuva: Gorilla Capital

Miksi erityisesti pienet yritykset sitten niin usein kaatuvat? “Useimmiten siihen on joku inhimillinen syy, joka liittyy perustajajäseniin. Hyvä yritys saa aina sijoitusrahaa, mutta raha ei useimmiten ratkaise ihmisiin liittyviä riskejä. Esimerkiksi venture capital -rahastoista vain 6 % kykenee palauttamaan sijoittajille enemmän kuin pääoman. Sijoituksen onnistumisessa yrittäjä on kaikki kaikessa”, analysoi Lehmuskoski.

Kyvykkyyksistä puhuttaessa suomalaisten myyntiosaamista usein kritisoidaan, mutta haastatellut eivät yhdy näkemykseen. Alkuvaiheessa merkityksellistä ei ole myynti vaan asiakastarpeen ymmärrys ja keskittyminen omaan osaamiseen, tuotteeseen ja todelliseen markkinapotentiaaliin. On uskallettava olla sitä mitä on, ja yritysbrändin rakentaminen ei saa tapahtua irrallisena muusta.

Valmistaudu, mutta varaudu yllätyksiin

On tärkeää olla valmistautunut ja systemaattinen, kirjata kaikki ylös ja luottaa sopimuksiin. Jos ostokohteena olet luvannut toimittaa sijoittajalle esimerkiksi lukuja, ne kannattaa toimittaa sovitussa aikataulussa. Pitkäaikaisen tyytyväisyyden takaamiseksi on kauppahinnan oltava reilu ja riskin jakaannuttava molemmille osapuolille samassa suhteessa. “Varaudu kuitenkin yllätyksiin, niitä tulee takuuvarmasti. Ne voivat olla kielteisiä, mutta myös myönteisiä”, muistuttaa Lukkarinen.

Teksti: Pia Klemetti

Julkaistu: 04/2023

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 1/2024

HR viesti
mainos_1031
mainos_1042Seuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »