mainos_1027

Yrityskulttuuri

Työpaikan perheystävällisyys on asenteita ja tekoja

artikkelikuva: Työpaikan perheystävällisyys on asenteita ja tekoja

Kuva: Unsplash

Perheystävälliset käytännöt helpottavat työn ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittamista erilaisissa elämäntilanteissa. Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelma auttaa yrityksiä ja organisaatioita kehittämään perheystävällistä työpaikkakulttuuria.

Perhe on käsitteenä laventumassa, ja nykyaikaisella perheystävällisellä työpaikalla huomioidaan erilaisten perheiden tarpeet ja elämäntilanteet. Omien lasten lisäksi muun muassa iäkkäät vanhemmat, sisarukset, läheiset ystävät ja lemmikit voivat tarvita huolenpitoa.

”Työpaikan perheystävällisyys näkyy sekä asenteissa että käytännöissä. Perheystävällisellä työpaikalla jokainen työntekijä saa tukea ja joustoja yksityiselämän vaihtelevissa tilanteissa”, kuvailee Väestöliiton ohjelmapäällikkö Anna Kokko.

Perheystävällisyys pohjautuu lakeihin, toimialakohtaisiin työehtosopimuksiin ja työpaikan omiin ohjeistuksiin. Kirjallisiin ohjeisiin sisällytetään työpaikan käytännöt erilaisissa tilanteissa. Ohjeiden avulla samassa tilanteessa olevia työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti.

kuva
”Työntekijöiden kohtaaminen vaatii esihenkilöiltä tietoa, osaamista, tarkkoja tuntosarvia ja tilannetajua”, kertoo Väestöliiton ohjelmapäällikkö Anna Kokko.
Kuva: Väestöliitto

”Perheystävällisessä organisaatiossa työntekijät tulevat kuulluiksi ja uskaltavat ottaa puheeksi erilaiset elämäntilanteet ilman pelkoa leimautumisesta. Työntekijöiden kohtaaminen vaatii esihenkilöiltä tietoa, osaamista, tarkkoja tuntosarvia ja tilannetajua”, sanoo Kokko.

Työaikajoustot, etätyömahdollisuus ja muut perheystävälliset käytännöt ovat nykypäivänä rekrytointivaltti sekä keino sitouttaa henkilöstöä. Työn ja muun elämän sujuva yhteensovittaminen kohentaa henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

”Mahdollisuus vaikuttaa omaan työntekoonsa on tärkeää hyvinvoinnin kannalta. Hyvinvoivat työntekijät viihtyvät työssään ja ovat aikaansaavia. Perheystävällisyys hyödyttää sekä työnantajaa että työntekijää”, lisää Kokko.

Tavoitteellinen ohjelma vahvistaa perheystävällisyyttä

Kokko on ollut mukana kehittämässä Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaa alusta saakka yhteistyössä yritysten kanssa. Tavoitteellisessa ja vaiheittain etenevässä ohjelmassa tarjotaan työkaluja henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi.

”Halusimme luoda aidosti organisaation toimintakulttuuriin vaikuttavan ohjelman, jonka tulokset ovat luotettavasti todennettavissa. Ohjelman aluksi ja lopuksi toteutettavassa henkilöstökyselyssä kartoitetaan työpaikan perheystävällisyyden eri osa-alueita”, Kokko kertoo.

Väestöliitto on organisaation tukena alkukartoituksen tulosten purkamisessa ja kehittämiskohteiden läpikäymisessä. Tulosten pohjalta organisaatio laatii oman suunnitelmansa perheystävällisyyden kehittämiseksi. Suunnitelmaan kirjataan tavoiteaikataulu sekä vastuuhenkilöt ja mahdolliset kehittämisen riskitekijät työpaikalla, kuten ajan ja henkilöresurssien riittävyys kehittämistyöhön.

Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen saadakseen kyselyn kaikkien osioiden ja yksittäisten väitteiden on oltava kiitettävällä tasolla. Mikäli alkukartoituksessa organisaation käytännöt ovat kiitettäviä, voi tunnuksen saada saman tien.

”Tyypillisesti Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen kriteerien täyttämiseen kuluu aikaa puolestatoista vuodesta viiteen vuoteen. Omat haasteensa toi myös koronapandemia, jonka vuoksi tavoitetaikatauluja pohdittiin uusiksi”, Kokko sanoo.

Väestöliitto seuraa ajankohtaisia ilmiöitä ja kehittää ohjelman sisältöjä jatkuvasti. Ohjelmaan voi osallistua matalalla kynnyksellä. Mukana on erityyppisiä ja eri toimialoja edustavia organisaatioita muutaman hengen järjestöistä erittäin suuriin yrityksiin ja julkisen sektorin organisaatioihin.

Perheystävälliset käytännöt näkyviksi

Vuonna 2018 Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaan liittynyt Hydac Oy sai Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen vuonna 2020.

Hydac on osa suurta perheomisteista yritysryhmää, joka tarjoaa hydrauliikan, voitelun, elektroniikan sekä jäähdytys- ja prosessitekniikan asiantuntijapalveluja koneenrakennusteollisuudelle ja loppukäyttäjille.

”Kuulimme ohjelmasta työeläkeyhtiö Varman tapahtumassa, ja kiinnostuimme heti ohjelmasta. Meillä oli jo valmiiksi paljon perheystävällisiä käytäntöjä, joita halusimme vahvistaa ja tuoda ne selkeämmin esille henkilöstöllemme”, kertoo Hydacin hallintopäällikkö Riikka Vartiainen.

Hydacilla ohjelman toteuttamista helpotti ylimmän johdon vahva sitoutuminen ohjelmaan. Alkukartoituksen jälkeen Hydac ja Väestöliitto pohtivat yhdessä, millaisilla toimenpiteillä perheystävällisiä käytäntöjä voidaan kirkastaa ja selkeyttää.

kuva
Hydacin hallintopäällikkö Riikka Vartiainen kertoo, että he Hydacilla halusivat vahvistaa ja tuoda jo olemassa olevat perheystävälliset käytännöt selkeämmin esille henkilöstölleen.
Kuva: Sofia Kokko

”Käytäntöjä ei tarvinnut juurikaan muuttaa, vaan varmistimme, että käytännöt tavoittavat koko henkilöstön. Ohjelman myötä kirjasimme muun muassa perhevapaakäytännöt selkeästi tehdäksemme ne koko henkilöstöllemme näkyviksi”, Vartiainen kuvailee.

Hydac on miesvaltainen työpaikka, jossa halutaan kannustaa isiä perhevapaiden käyttämiseen. Ohjelman ansiosta näkyviksi tulleiden käytäntöjen kannustamana tuore isä siirtyi pitkälle vanhempainvapaalle perheen äidin äitiysvapaan päätyttyä.

”Meiltä ei kukaan isä ollut aiemmin ollut pitkällä vanhempainvapaalla, ja olemme todella iloisia, että saimme joukkoomme ensimmäisen suunnannäyttäjän muillekin isille. Mikäli pitkä perhevapaa nähtäisiin työpaikalla uraan negatiivisesti vaikuttavana asiana, voi pohtia onko sellaisessa työpaikassa työskentely mielekästä”, Vartiainen pohtii.

kuva
Kuva: Hydrac

Selkeä ohjeistus varmistaa tasapuolisen kohtelun

Perheystävällinen työpaikka -ohjelman myötä Hydac kehitti perehdytyskäytäntöjä ja kehityskeskustelujen sisältöjä. Pitkässä työsuhteessa elämäntilanteet muuttuvat, joten esihenkilöt perehdytettiin ottamaan työaikajoustot puheeksi henkilöstön kanssa.

” Työpaikan on muovauduttava elämän mukaisesti jatkuvasti.

”Esihenkilötyö helpottuu, kun ohjeet ja käytännöt on kirjattu ylös. Samalla varmistetaan, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti esimerkiksi työajanlyhennysten ja etätöiden suhteen. Työaikajoustojen avulla jokainen voi järjestellä työtuntinsa vapaasti”, Vartiainen kertoo.

Joustojen avulla työntekijä voi esimerkiksi käyttää iltapäivisin aikaa lastenhoitoon tai iäkkäiden vanhempien auttamiseen ja jatkaa työpäivää illasta. Hydacin huhtikuussa tekemän henkilöstökyselyn mukaan jousto- ja etätyö koetaan parantavan työhyvinvointia, vaikuttavan myönteisesti henkilöstön jaksamiseen sekä työn ja muun elämän yhteensovittamiseen.

”Perheystävällinen työpaikka -tunnus on toiminut rekrytointivalttina, ja pitkät työsuhteet kertovat henkilöstömme sitoutumisesta. Kannustan kaikkia yrityksiä pohtimaan perheystävällisiä arvoja ja käytäntöjä. Joustoista hyötyvät sekä yritys että henkilöstö”, sanoo Vartiainen.

Perheystävällisyys punaisena lankana

Turun Tilikeskus liittyi mukaan Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaan syksyllä 2017 ja sai Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen joulukuussa 2021. Keväällä 2022 Turun Tilikeskus yhdistyi TietoAkseli Groupiin, jossa on myös paljon perheystävällisiä käytäntöjä.

kuva
Henkilöstöjohtaja Pia Lamberg TietoAkseli Groupista tietää, että hyvinvoinnin kannalta on todella tärkeää, että voi itse vaikuttaa omaan työhönsä ja työskentelytapoihinsa.
Kuva: TietoAkseli Group

”Turun Tilikeskus liittyi ohjelmaan, jotta voisimme päivittää yrityskulttuurimme ja toimintamallimme vastaamaan henkilöstömme tarpeita sekä ollaksemme houkuttelevampi työnantaja ja tilitoimistokumppani”, kertoo henkilöstöjohtaja Pia Lamberg TietoAkseli Groupista.

Lamberg työskenteli Turun Tilikeskuksen henkilöstöjohtajana Perheystävällinen työpaikka -ohjelman aikana. Naisvaltaisella tilitoimistoalalla kausiluonteisuus aiheuttaa haasteita työn ja muun elämän yhdistämiselle etenkin tilinpäätöskausien aikana.

”Meillä oli alusta alkaen vahva luottamus ohjelmaan alan haasteista huolimatta. Alkukartoituksessa tuli esiin useita kehittämiskohteita, ja aloimme kehittää toimintatapojamme pienin askelin. Ohjelma on ollut punainen lanka, jonka kautta olemme miettineet kaikkia muutoksia ja uudistuksia”, sanoo Lamberg.

Ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenä Turun Tilikeskus kehitti henkilöstön muistamisen käytäntöjä merkkipäivinä. Muistamiskäytännöillä tuotiin henkilöstön arvostaminen konkreettisella tavalla esiin yrityskulttuurissa.

”Seuraavaksi kehitimme sairauspoissaolokäytäntöjämme siten, että omalla ilmoituksella voi olla poissa kolme päivää. Lapsen sairastaessa kolmen päivän palkallinen poissaolo voidaan jakaa pidemmälle ajanjaksolle, jos työntekijä työskentelee kotoa osan päivästä. Lisäksi lyhennetty työaika mahdollistettiin kaikille elämäntilanteesta riippumatta”, Lamberg kertoo.

kuva
Kuva: TietoAkseli Group

Liukumat ja etätyö tuovat työhön kaivattua joustoa

Turun Tilikeskuksen työaikaliukumia laajennettiin syksyllä 2019 erilaisten elämäntilanteiden helpottamiseksi. Samalla etätyökäytäntöjä kehitettiin hankkimalla käytössä olleiden pöytätietokoneiden tilalle kannettavat tietokoneet.

”Saimme etätyömahdollisuuden järjestettyä loppuvuodesta 2020. Alun perin ajattelimme tarjota etätyöskentelyä kahtena päivänä viikossa, mutta koronapandemian myötä työviikkoihin tarjottiin huomattavasti enemmän joustoa ja valinnanvapautta”, sanoo Lamberg.

Normaaliin arkeen palaamisen jälkeen kolmasosa henkilöstöstä jäi tekemään etätyötä jatkuvasti. Työpisteestään toimistolla luopuneet työntekijät saivat käyttöönsä etätyöpisteedun. Muut työskentelevät valintansa mukaisesti etä- ja toimistopäiviä yhdistellen.

”Työnantajan on tiedostettava työntekijöiden erilaiset tarpeet ja toiveet. Osa viihtyy parhaiten etätyössä, osa toimistolla ja osalle sopii hybridityö. Hyvinvoinnin kannalta on todella tärkeää, että voi itse vaikuttaa omaan työhönsä ja työskentelytapoihinsa”, Lamberg sanoo.

” Työpaikan perheystävällisyys näkyy sekä asenteissa että käytännöissä.

Turun Tilikeskuksen henkilöstö on antanut runsaasti myönteistä palautetta muutoksista henkilöstökyselyissä. Positiivisen palautteen määrä on kasvanut vuosittain Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaan sitoutumisen jälkeen. Henkilöstön toiveita kuunnellaan, ja niihin pyritään vastaamaan.

kuva
Kuva: TietoAkseli Group

”On ollut upeaa nähdä kuinka yrityskulttuurimme on muuttunut perheystävällisemmäksi ja pehmeämmät arvot on integroitu arkeen. Perhe- ja elämäystävällisyys on meillä johtotähtenä. Henkilökohtaisen elämän ja työn tasapaino on tärkeää niin hyvinvoinnin, sitoutumisen kuin tuottavuudenkin kannalta”, Lamberg sanoo.

TietoAkseli Groupissa pohditaan, lähdettäisiinkö ohjelmaa laajentamaan koko organisaatioon. TietoAkseli tarjoaa runsaasti joustoja ja Lamberg kokee yritysten arvopohjien kohtaavan.

”Olemme todella iloisia Turun Tilikeskuksen saamasta Perheystävällinen työpaikka -tunnuksesta. Kehittämistyö ei kuitenkaan ole päättynyt, vaan työpaikan on muovauduttava elämän mukaisesti jatkuvasti”, Lamberg lisää.

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 10/2022

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »