mainos_1053

Johtaminen

Mentorointiohjelma edistää naisjohtajuutta

artikkelikuva: Mentorointiohjelma edistää naisjohtajuutta

Kuva: Pexels

Keskuskauppakamarin Naisjohtajaohjelmassa kartoitetaan ja edistetään naisjohtajuutta Suomessa. Naisjohtajaohjelman korkeatasoinen mentorointiohjelma on suunnattu keskijohdossa toimiville osaaville naisille. Osallistujille etsitään ansioitunut ja heidän kehittymistarpeitaan vastaava mentori yrityselämän huipulta.

Naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajina ja hallitusten jäseninä on kasvanut, mutta miesten edustus on edelleen huomattavasti korkeampaa. Toimiala- ja toimintokohtaiset erot sukupuolten edustuksen välillä ovat suuria.

”Julkista keskustelua naisjohtajuudesta ja sukupuolikiintiöistä on leimannut mututuntuma. Tosiasiallisen tiedon saamiseksi Keskuskauppakamari alkoi selvittää naisten osuutta suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajina ja hallitusten jäseninä”, kertoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen.

Selvityksissä havaittiin naisten sijoittuvan usein tukitoimintoihin liiketoiminnan sijasta, joten naiset eivät edenneet toimitusjohtajiksi. Ilman toimitusjohtajakokemusta johtoryhmien jäseneksi on erittäin haastavaa edetä.

”Tämän ongelman ratkaisemiseksi Keskuskauppakamari käynnisti Naisjohtajaohjelman, jonka kärkenä on mentorointiohjelma. Ohjelman tavoitteena on edistää naisten etenemistä liiketoiminnan johtotehtäviin ja pörssiyhtiöiden hallituksiin”, Horttanainen sanoo.

Anne Horttanainen, HR viesti
Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen kertoo,että jo ensimmäinen mentorointiohjelma oli menestys. Aktoriksi pyrki yli 300 hakijaa, mikä osoitti, että naiset haluavat johtotehtäviin.
Kuva: Liisa Takala

Keskijohdossa toimiville naisille suunnatussa mentorointiohjelmassa aktoreille etsitään heidän kehitystarpeitaan vastaava mentori suomalaisen yrityselämän huipulta. Mentoreina toimii sekä nais- että miesjohtajia. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen, verkostoitumiseen ja uravaihtoehtojen pohtimiseen.

”Jo ensimmäinen mentorointiohjelma oli menestys. Aktoriksi pyrki yli 300 hakijaa, mikä osoitti, että naiset haluavat johtotehtäviin. Viime vuonna käynnistimme kaksi mentorointiohjelmaa, viidennen ja kuudennen”, kertoo Horttanainen

Puolentoista vuoden kestoisessa ohjelmassa mentori ja aktori tapaavat säännöllisesti yksilöllisissä paritapaamisissa. Lisäksi koko ryhmä kokoontuu yhteisiin seminaareihin, käydään läpi johtajia koskettavia teemoja kuten muiden ja itsensä johtaminen, yksityiselämän ja työn yhteensovittaminen sekä ajankohtaisia yhteiskunnallisessa keskustelussa esillä olevia teemoja.

”Ensimmäisessä ohjelmassa virallisia seminaareja oli neljä, mutta aikaansaavat osallistujamme järjestivät itse ylimääräisiä tapahtumia hyötyäkseen ohjelmasta enemmän. Nykyisellään virallisten seminaarien lisäksi järjestetään kuukausittain ekstraohjelmaa joko meneillään olevien ohjelmien osallistujille tai alumnijoukolle”, Horttanainen kertoo.

Mentorit yrityselämän huipulta

Naisjohtajaohjelman suosion takana ovat Keskuskauppakamarin asiantuntemuksen lisäksi erittäin ansioituneet mentorit, joilla on vahvaa kokemusta ja tuloksellisia näyttöjä osaamisesta omalla alallaan.

”Yrityselämän tuntemuksemme avulla etsimme aktoreille sopivat menestyneet mentorit. Mentorit vaihtuvat ohjelmasta toiseen, mutta on luottomentoreita, jotka osallistuvat usein”, sanoo Horttanainen.

HR viesti
Kuva: Pexels

Hallitusammattilainen sekä Chain Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marina Vahtola on toiminut ohjelmassa mentorina alusta saakka. Suomen vaikutusvaltaisimpiin naisiin lukeutuva Vahtola on tehnyt pitkän ja menestyksekkään uran suurten kansainvälisten ja kotimaisten ketjumaisesti johdettujen yritysten sekä pörssiyhtiön toimitusjohtajana. Vaativissa ja miesvaltaisissa ympäristöissä kuten Silja Linella ja Bauhausilla työskentely on vaatinut vahvaa tuloksellisuutta ja ammattitaitoa.

Tällä hetkellä Vahtola toimii useiden yritysten hallituksen puheenjohtajana sekä jäsenenä Suomessa ja hänellä on luottamustehtäviä myös Ruotsissa ja Saksassa. Hän saa vuosittain useita yhteydenottoja ryhtyä mentoriksi, ja hän on mentoroinut myös useita korkean profiilin henkilöitä.

”Naisjohtajaohjelma on erittäin korkeatasoinen mentorointiohjelma, jossa on kunnia olla mukana. Koska minulla on pitkä kokemus johtotehtävistä, koen suorastaan velvollisuudekseni jakaa osaamistani eteenpäin. Ohjelma on aktoreille ainutlaatuinen ja merkittävä tilaisuus kehittyä urallaan ja verkostoitua. Kansainvälisten luottamustehtävieni kautta olen huomannut, että erittäin monet korkeassa asemassa olevat henkilöt käyttävät kehittymisensä tukena mentorointisuhteita”, Vahtola sanoo.

HR viesti
Chain Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marina Vahtola on toiminut ohjelmassa mentorina alusta saakka: ”Naisjohtajaohjelma on erittäin korkeatasoinen mentorointiohjelma, jossa on kunnia olla mukana. Koska minulla on pitkä kokemus johtotehtävistä, koen suorastaan velvollisuudekseni jakaa osaamistani eteenpäin.”
Kuva: Tuukka Ervasti

Naisjohtajia mietityttää usein yksityiselämän ja työn yhteensovittaminen miesjohtajia enemmän. Naisjohtajuuden pioneerina Vahtola on usein ollut pörssiyhtiön tai pk-yrityksen hallituksen ensimmäinen tai ainoa nainen. Toimiessaan kansainvälisessä yrityksessä toimitusjohtajana hän oli ainoa naispuolinen toimitusjohtaja. Hänen esimerkkinsä osoittaa, että nainen voi saavuttaa sekä uran että perheen, mikä ei kaikissa Euroopankaan maissa ole itsestäänselvyys.

”Olin Berliinissä puhumassa naisjohtajaseminaarissa. Saksassa naisten eteneminen johtotehtäviin on edelleen haastavampaa kuin Suomessa, ja erityisesti työn ja perhe-elämän tuomat haasteet kiinnostivat kuulijoita”, Vahtola kertoo.

”Naisten hakeutumisessa johtotehtäviin on myös historiallista taakkaa. Opintopolkujen tasa-arvoistuessa tyttöjä saadaan enemmän insinööritieteiden ja liiketoiminnan aloille. Nuoret naiset hakeutuvat jo selvästi aiempaa enemmän liiketoimintaan, mikä on edellytyksenä toimitusjohtajaksi etenemiselle”, lisää Horttanainen.

Mentorointiparin yhteensopivuus on tärkeää

Luottamuksellisen ja toimivan mentorointisuhteen luomisessa keskeistä on löytää aktorin kehittymistarpeita vastaava mentori. Mentori havainnoi aktorin työtä ja organisaatiota ulkopuolelta ja pystyy siten havaitsemaan missä suoritusta olisi mahdollista kehittää, tuo aktorin työhön substanssiosaamista ja uusia näkökulmia sekä tukee ammatillisessa kasvussa.

Meneillään olevassa viidennessä mentorointiohjelmassa Marina Vahtola mentoroi Helsinki Marketingin myyntijohtaja Leena Lassilaa, jonka työnkuvaan kuuluu Helsingin kaupungin kansainvälisten asiakkuuksien hoitaminen.

”Mentorointi on ennen kaikkea ammattimainen prosessi, jossa keskeistä on tavoitteiden asettaminen. Onnistumisen edellytyksiä ovat selkeät roolit ja ymmärrys mentorointiprosessin luonteesta. Tutustumistilaisuudessa asetimme Leenan kanssa tavoitteet puolentoista vuoden mentorointiohjelmalle ja loimme suunnitelman, jonka pohjalta lähdimme työstämään tapaamisten teemoja”, Vahtola kuvailee.

Mentorointipari löysi yhteisen sävelen nopeasti. Vahtolaa ja Lassilaa yhdistää työskentely brändien ja markkinoinnin parissa, ja lisäksi henkilökemiat sopivat yhteen. Vahtolan teos Intohimona brändit oli julkaistu juuri ennen mentorointiohjelman alkamista. Kirjassa Vahtola kuvaa käytännönläheisellä ja havainnollistavalla tavalla menestyvän brändin rakentamista.

”Olemme tavanneet Marinan kanssa noin kerran kuukaudessa joko kasvotusten tai etäyhteyksien välityksellä. Pohdin omaa työtäni ja kehittymistarpeitani, joiden pohjalta Marina valmistelee tapaamiset. On todella hienoa, että sain mentorikseni kovan luokan ammattilaisen, joka on valmis käyttämään aikaansa minun kehittymiseeni johtajana. Lisäksi Marinan kirja antoi hyvän käsityksen hänen ajatusmaailmastaan”, Lassila sanoo.

HR viesti
Helsinki Marketingin myyntijohtaja Leena Lassila sanoo, että mentorointi on kehittänyt hänen tehtäväkenttäänsä ja helpottanut uralla etenemistä.
Kuva: Helsinki Marketing

Vahtola valmistelee Lassilan työssään kohtaamien ajankohtaisten teemojen pohjalta tapaamisiin esityksen ja oheismateriaalit sekä antaa aiheeseen sopivia kirjallisuusvinkkejä. Vahtola ja Lassila ovat käsitelleet mentorointitapaamisissa myös henkilöbrändin luomista. Luotettavan henkilöbrändin rakentamisen edellytys on pitkä ja johdonmukainen tuloksellinen työ sekä tarkkaan harkittu viestintä.

”Ohjelmaa on takana reilut puoli vuotta ja mentoroinnin myötä olen jo nyt kehittynyt työssäni. Pystyn paremmin tarkastelemaan toimintaani ja johtamista laajemmasta perspektiivistä sekä kykenen pilkkomaan asioita pienempiin ja helpommin hallittaviin kokonaisuuksiin. Osaan myös pohtia ja huomioida tarkemmin omaa kontribuutiotani”, Lassila kertoo.

Luottamuksellinen suhde mahdollistaa kehittymisen

Sekä Vahtola että Lassila korostavat luottamuksellisuuden merkitystä mentorointiprosessissa. Yhteinen arvopohja helpottaa luottamuksellisen suhteen kehittymisessä ja mahdollistaa syvälliset, avoimet keskustelut aktorin työssään kohtaamista haasteista.

”Luottamus on avoimen vuorovaikutuksen perusta. Ilman keskinäistä luottamusta aktori varoo sanojaan eikä uskalla tuoda uransa ongelmakohtia esiin, jolloin mentorointiprosessi kärsii. Mentorointisuhteesta voi syntyä läpi elämän kestävä luottosuhde. Aiemmin mentoroimani henkilöt pitävät minuun edelleen yhteyttä. Kesällä eräs mentoroitavani kertoi edenneensä urallaan ja koki mentoroinnin vaikuttaneen uransa edistymiseen”, Vahtola kertoo.

”Mentorointi kehittää tehtäväkenttääni ja helpottaa urallani etenemistä. Marinan rautainen kokemus auttaa uusien haasteiden ja tehtävien vastaanottamisessa ja hoitamisessa. Arvostan valtavasti Marinan osaamista ja luottamuksellista mentorointisuhdettamme”, jatkaa Lassila.

Vahvan ammattitaidon ja harkitun henkilöbrändin ohella verkostoituminen on merkittävä urakehityksen kannalta. Naisjohtajaohjelmassa aktoreilla on tilaisuus verkostoitua kaikkien ohjelmaan osallistuvien mentoreiden ja aktoreiden kanssa, ja mentorit tuovat lisäksi omat verkostonsa mentoroitavansa ulottuville.

”Annan omat verkostoni aktorin käyttöön ja teemme vierailuja yrityksiin ja muihin verkostoitumispaikkoihin. Viime ja tänä vuonna pandemiatilanne on tuonut valitettavasti rajoitteita kasvokkaisiin tapaamisiin”, Vahtola sanoo.

”Verkostoituminen on todella tärkeä osa uralla etenemistä, ja ohjelmaan osallistuneet ovat kokeneet sen erittäin tärkeäksi. Avaamme aktoreille myös Keskuskauppakamarin verkostoja ja järjestämme tapaamisia liike-elämän vaikuttajien kanssa. Mentorointiohjelmassa syntyy liike-elämän verkostojen lisäksi pitkäkestoisia ystävyyssuhteita”, lisää Horttanainen.

Naisjohtajaohjelmaa kehitetään yhteiskunnallisen tilanteen mukaan. Tulevaisuudessa Keskuskauppakamari järjestää mahdollisesti tarkemmin rajattuja tiettyihin teemoihin keskittyviä ohjelmia, ja pohdinnassa on esimerkiksi kuinka nuorten naisten urapolkuja voitaisiin tukea jo varhaisemmassa vaiheessa.

Teksti: Merja Maukonen

Julkaistu: 03/2021

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viesti
mainos_1069
mainos_1066Seuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »