mainos_1081

Koulutus
Yrityskulttuuri

Hyödynnä oppimisen mahdollisuudet

Älä tuhlaa yrityksesi resursseja

artikkelikuva: Hyödynnä oppimisen mahdollisuudet

Mielikuvissa henkilöstö- ja palkkahallinto monesti nähdään edelleen harmaana toimialana, joka on täynnä manuaalisia työvaiheita. Todellisuus on kuitenkin jotain aivan muuta, sillä alan asiantuntijat tarvitsevat työtä tehdessään muun muassa erinomaiset tietotekniset- ja viestintätaidot sekä laajaa osaamista eri työehtosopimuksista ja laista. Tämän lisäksi alan osaajat ovat ammattilaisia oman työn johtamisessa ja organisoinnissa. Uusia opittavia asioita löytyy jokaisesta työpäivästä, joka vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Työympäristön muutoksen myötä myös oppimisen mahdollisuudet muuttuvat.

Tekoäly on osa tulevaisuuden taloushallintoa

Tekoäly on jo nyt täällä ja on tärkeää tunnistaa ja oppia tekoälyn tarjoavat mahdollisuudet. YritysAkatemian kouluttajan Jani Teeriojan mukaan tekoälyllä on lukuisia käyttökohteita myös palkka- ja henkilöstöhallinnossa.

”Generatiivisen tekoälyn mahdolliset käyttökohteet liittyvät esimerkiksi kohdistettuun viestintään, koulutukseen, opetukseen sekä kysymyksiin vastaaviin chattibotteihin. Lisäksi generatiivisen tekoälyn data-analyysiin liittyviä ominaisuuksia voidaan käyttää tehostamaan raportointi- ja analyysityötä”, Teerioja kertoo.


Kuva: Pixabay

Tekoälyn käytön aloitus lähtee perusteista

Tekoälyyn liittyvä muutos ja kehitys on suurta, joten on tärkeää pysyä kehityksessä mukana. Tekoäly mahdollistaa uudenlaiset palvelut, jotka pystyvät tuottamaan meille tarkemmin kohdennettua tietoa oikeassa ajassa ja muodossa, jolloin aikaa säästyy muuhun kuin tiedon etsintään tai viestintään. Tekoälyn hyödyntämisen omassa työssä oppii parhaiten käytännön esimerkkien tutustumisella ja siihen erilaiset kurssit ovat erinomainen väline.

”Tekoälyyn liittyvä muutos ja kehitys on suurta.

Yksi esimerkki on Microsoft 365 tuotteet, jossa voidaan hyödyntää Microsoft Copilot tekoälyä. Voit esimerkiksi kirjoittaa palaverimuistion nopeammin Wordilla tai saada tietoon nopeasti kohdat mitä palaverissa päätettiin, johon et ehtinyt osallistua.

”Suurimmat hyödyt tulevat uusista, innovatiivisista tavoista toimia, joiden avulla prosessit ja työn kulut muuttuvat organisaatiossa ja tuovat lisäarvoa asiakkaille”, Teerioja korostaa.

Janin nostot YritysAkatemian koulutuksista aloittelijoille:

– Generatiivisen tekoälyn perusteet
– ChatGPT tehokäyttö
– Tiedon ja ymmärryksen hakeminen tekoälyn avulla
– Microsoft Copilot tekoälyn perusteet


KUVA: TALOUSHALLINTOLIITTO

Verkkoympäristö mahdollistaa joustavan oppimisen

Työ taloushallinnon alalla on hektistä, minkä takia Taloushallintoliiton osaamispäällikkö Anne Åkerberg pitää tärkeänä, että käytössä on joustavia oppimisen malleja. Taloushallinnon verkko-oppimisympäristön sisällöt ovat saatavilla aina sijainnista riippumatta, ja niitä voi suorittaa omassa tahdissa. Verkossa tapahtuva opiskelu on myös kustannustehokasta.

Verkko-oppimisympäristön lisäksi asiantuntijat voivat kehittää osaamistaan Tilisanomat-lehden ja TilisanomatLIVE-webinaarien avulla. Kaikki nämä koostuvat talous- ja palkkahallinnon substanssisisällöistä, jotka on jaoteltu osaamistason ja eri kategorioiden mukaan. Osaamispolun avulla käyttäjät löytävät helposti itselleen relevantit sisällöt.

Åkerberg muistuttaa myös kouluttautumisen suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden tärkeydestä.

”Koulutussuunnitelmatyökalumme tukee yksilöllisiä kehityskeskusteluja. Oppimisen edistymisen seuranta ja mittaaminen on myös helppoa, sillä esihenkilöllä on mahdollisuus seurata työntekijöiden kouluttautumista. Tämä antaa organisaatiolle arvokasta tietoa oppimisen tehokkuudesta ja osaamisen kehittymisestä ja mahdollistaa tarvittaessa korjaavien toimenpiteiden nopean toteuttamisen.”

”Osaamispolun avulla käyttäjät löytävät helposti itselleen relevantit sisällöt.


KUVA: GALLANT

Jatkuvan oppisen merkitys työelämässä

Työterveyslaitoksen vuonna 2023 julkaiseman tutkimuskatsauksen mukaan elämme suurinta työelämän muutosta vuosikymmeniin. Digitalisaatio ja lisääntyvä regulaatio lisäävät painetta luoda prosesseja, jotka mahdollistavat uuden tiedon nopean omaksumisen ja soveltamisen työpaikalla. Hr- ja palkkahallinnon ammattilaisen on pystyttävä jatkuvasti kouluttamaan itseään muun muassa lainsäädännön ja työehtosopimusmuutosten osalta. Työntekijöiden kyky ottaa haltuun uusi sääntely, eri teknologiat ja työtavat ovat avainasemassa organisaation menestykselle. Åkerbergin mukaan työhyvinvoinnin merkitystä ei kannata unohtaa.

”Hyvinvoiva työntekijä pystyy paremmin omaksumaan uutta tietoa ja soveltamaan sitä käytäntöön, mikä edistää organisaation tavoitteiden saavuttamista.”

Annen vinkit verkkokoulutussisällöistä henkilöstö- ja palkkahallinnon alalla työskenteleville:

– Lahjat ja juhlat ennakkoperinnässä
– Matkakustannusten korvausten erityiskysymykset
– PHT-valmennus

Työpaikan sisäinen oppiminen tukee muuta liiketoimintaa

Monipuolisten ulkoisten koulutusmahdollisuuksien lisäksi suurin voimavara työntekijöiden innostamiseen kouluttautumisen suhteen löytyy omalta työpaikalta. Talouden asiantuntijatalo Gallantilla pidetään tärkeänä, että työpaikka tarjoaa monipuolista tukea oppimiseen, joka auttaa työntekijöitä pysymään ajan tasalla muuttuvassa työympäristössä. Head of Gallant Academyn Salla Ylisen mielestä osaamisen keskiössä on henkilökohtaisten ominaisuuksien ja vahvuuksien vahvistaminen ja kehittäminen.

”Valmentavan johtamisotteen lisäksi tuemme osaamista erilaisien koulutusohjelmien avulla, ja tarjoamme mahdollisuuksia eri seminaareihin ja kursseihin, jotka liittyvät erityisesti ammatilliseen kehitykseen”, kertoo Ylinen.

Yksi tärkeä osa-alue sisäistä oppimista on mentorointi. Sen avulla pystytään paremmin jakamaan tietoa uusille tiimiläisille, sekä tarjoamaan yksilöllistä tukea ja ohjausta. Jatkuvaa oppimista tukee myös työnkierto, säännöllinen palautteenanto ja erilaiset projektit.

”Kannustamme ja tuemme tiimiläisiä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja kehityksestä. Näillä eri lähestymistapojen yhdistelmillä ja jatkuvalla sitouttamisella edistämme organisaation menestystä ja luomme innostavaa työympäristöä, jossa jokainen voi kukoistaa omilla vahvuuksillaan”, havainnollistaa Ylinen.

”Yksi tärkeä osa-alue sisäistä oppimista on mentorointi.

Opiskelijat tarjoavat tuoreita näkökulmia oppimiseen

Gallantin oman trainee-ohjelman kautta opiskelijat saavat monipuolista alan koulutusta ja käytännön kokemusta taloushallintoalan tehtävistä ja toimialasta. Tavoitteena on oppia työtä tekemällä pääsuuntautumisen mukaan, unohtamatta kuitenkaan akateemista opiskelua: harjoitustehtäviä, itsenäistä opiskelua, tiedonhankintaa ja asiakaspalvelutilanteita. Trainee- ohjelmaa tuetaan mentoroinnilla.

Vastavalmistuneet tarjoavat tuoreita näkökulmia ja innovaatioita myös oppimisen suhteen.

”Opiskelijat ovat kasvaneet digitaalisen teknologian keskellä ja ovat taitavia työkalujen, ohjelmistojen ja sosiaalisen median alustojen käytössä. Tärkeää on luoda avoin ja yhteistyöhön perustuva ilmapiiri, jossa eri-ikäiset ja eri taustaiset työntekijät voivat oppia toisiltaan ja tukea toistensa kasvua ja kehitystä”, pohtii Ylinen.

Nykyajan työelämän oppimisen mahdollisuuksien kirjo on laaja. Yrityksillä on iso työ löytää juuri heidän työntekijöilleen sopivat ja innostavat tavat oppia jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä. Vaillinaiset ratkaisut tuhlaavat yritysten resursseja ja heikentävät kannattavuutta.

Teksti: Maria Koskenmaa

Julkaistu: 06/2024

Mitä mieltä olit artikkelista?

arvosana 1 arvosana 2 arvosana 3 arvosana 4 arvosana 5

UUSIMMAT

LUE UUSIN NÄKÖISLEHTI
HR-viesti 2/2024

HR viestiSeuraa HR viesti
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »